LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2016

Tháng Mười 6, 2016 10:57 sáng
Thứ  Ngày SÁNG CHIỀU
3/10 – Họp giao ban (BGH)
– 
Họp Hiệu Trưởng tại PGD (đ/c Nhài)

 4/10 – Dự giờ khối 3 tuổi (BGH) Cập nhật dữ liệu phổ cập (Đ/c Phương)
5/10 – Đôn đốc việc tu sửa khu Ủy ban Kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng (đ/c Phương)
5  6/10 – Dự giờ khối 4 tuổi (BGH) 

Kiểm tra bếp nuôi khu thôn Nhất (BGH)
6 7/10  – Dự giờ theo kế hoạch

Cập nhật số liệu PC (đ/c Phương)
8/10 Cập nhật dữ liệu phổ cập (đ/c Phương) Kiểm tra số liệu PC trên phần mềm (đ/c Nhài)