LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016

Tháng Mười 24, 2016 7:55 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2016
(Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016)
Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai – Giao ban (BGH-TCM) – Đôn đốc tiến độ xây sửa khu Ủy ban
24/10/2016 – Rút kinh nghiệm hội giảng khối Nhà trẻ
Thứ Ba – Kiểm tra sĩ số, nền nếp các lớp khu – Kiểm tra phổ cập
25/10/2016 Ủy Ban, Đường vàng
Thứ Tư – Hội giảng khu Ủy ban – Kiểm tra sổ nuôi
26/10/2016
Thứ Năm – Hội giảng khu Ủy ban – Kiểm tra nền nếp khu Thôn Nhất, Thôn Nhì
27/10/2016
Thứ Sáu – Hội giảng khu Ủy ban – Họp tổ chuyên môn
28/10/2016 – Rút kinh nghiệm hội giảng
Thứ Bảy – Sinh hoạt chuyên môn – Rút kinh nghiệm chuyên môn
29/10/2016